Spiky Ball in 3D Space


Khởi độngBNB Chain

Các công cụ và dịch vụ thiết yếu
được cung cấp bởi
các đối tác trong hệ sinh thái BNB Chain, nhằm giúp
các nhà phát triển và dự án bắt đầu
hành trình xây dựng của họ

Đăng ký ngayKhám phá các đối tác và dịch vụ
Bắt đầu xây dựng
với
Khởi động BNB Chain

Bước 1

Đăng ký

Các dự án và nhóm phải gửi
đơn đăng ký để bắt đầu
quá trình đánh giá.

Đăng ký ngay

Bước 2

Đánh giá

Sau khi hoàn tất đăng ký,
chúng tôi sẽ tiến hành một quá trình đánh giá,
trong đó chúng tôi sẽ tự tiến hành thẩm định
bằng cách đánh giá toàn bộ dự án.


Bước 3

Nhận

Những người đăng ký đã đáp ứng
các tiêu chí đánh giá sẽ được thông báo
về cách nhận
ưu đãi Khởi động BNB Chain của mình


Bước 4

Hành động

Bạn kiến tạo!

Search in 3D Space

Không phải là chương trình bạn đang tìm kiếm?

Các chương trình khác