Sự kiện BNB Chain

Hãy đến và gặp gỡ những nhà xây dựng Web3 sáng tạo nhất thế giới

Tel Aviv

Meetup

BNB Chain Innovation Meetup with Kirobo - Smart Contract Superpowers

02:30 CH, 05 thg 2, 2023

Sự kiện trong 1 ngày

Xem chi tiết

Tel Aviv

Meetup

BNB Chain Innovation Meetup with Kirobo - Smart Contract Superpowers

@Tel Aviv, Israel


02:30 CH, 05 thg 2, 2023

Sự kiện trong 1 ngày

Istanbul

Conference

Istanbul Fintech Week

@Istanbul, Turkey


06:30 SA, 08 thg 2, 2023

Sự kiện trong 2 ngày

Hong Kong

Meetup

Hong Kong Web3 Meetup

@Hong Kong, Hong Kong


10:00 SA, 08 thg 2, 2023

Sự kiện trong 1 ngày

Stanford

Hackathon

Stanford Tree Hack

@Stanford, USA


09:00 CH, 17 thg 2, 2023

Sự kiện trong 3 ngày

Paris

Upcoming

Meetup

BNB Chain Innovation University Workshop - Paris

@Paris, France


17 thg 2, 2023

Sự kiện trong 1 ngày

India

Upcoming

Meetup

BNB Chain Innovation University Workshop - India

@India


19 thg 2, 2023

Sự kiện trong 1 ngày

Vietnam

Upcoming

Meetup

BNB Chain Innovation - Tech-Ed Program

@Vietnam


22 thg 2, 2023

Sự kiện trong 1 ngày

Paris

Upcoming

Meetup

BNB Chain Innovation Meetup x Bubblemaps

@Paris, France


22 thg 2, 2023

Sự kiện trong 1 ngày

India

Upcoming

Meetup

BNB Chain Brunch with Developers

@India


24 thg 2, 2023

Sự kiện trong 1 ngày

Denver

Conference

BNB Chain Booth @ ETHDenver

@Denver, USA


02 thg 3, 2023

Sự kiện trong 4 ngày

Online

Upcoming

Bootcamp

Zero2Hero Bootcamp

@Online


11:00 CH, 05 thg 3, 2023

Sự kiện trong 40 ngày

Online

Upcoming

Hackathon

Zero2Hero Hackathon

@Online


11:00 CH, 16 thg 4, 2023

Sự kiện trong 26 ngày

Online

Upcoming

Incubator

Zero2Hero Incubator

@Online


11:00 CH, 04 thg 6, 2023

Sự kiện trong 40 ngày